اولین گام در طراحی و ساخت پروتزهای شخصی‌سازی شده چیست؟

اولین گام در طراحی و ساخت پروتزهای شخصی‌سازی شده، انجام CT Scan و یا MRI با کیفیت مناسب می باشد. طراحی این پروتزها بر اساس فایل CT Scan بیمار انجام می شود. به این صورت که بر اساس این فایل مدل سه بعدی کامپیوتری ساخته می شود و با توجه به مدل، ایمپلنت متناسب با آناتومی و ضایعه وارده به بیمار طراحی اولیه می شود.
این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی‌سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.