طراحی پروتزهای ارتوپدی

جهت طراحی پروتز ارتوپدی با دقت بالا برای بیماران مشخص، بُنَش استفاده از نرم افزاری را پیشنهاد می دهد که توسط آن پروتز مفصل لگن شخصی سازی شده با بررسی هندسه 3بعدی آناتومی مفصل لگن بیمار ساخته می شود. علت این امر این است که هم برش استخوان و هم همترازی پروتز در عمل جراحی باید به صورت 3 بعدی صورت پذیرد.
دقت پروتزهای ساخته شده به روش پرینت 3بعدی یا ساخت افزودنی برای جراح مهم است و قابلیت های ایمپلنت های شخصی سازی شده روی نتایج حاصله از جمله دقت کاشت پروتز اثر گذار است. تعدادی از مزایای پروتزهای ارتوپدی شخصی سازی شده تیتانیومی ارائه شده توسط بُنَش به شرح زیر است:

  • راحتی قرار دادن استم در کانال اسخوان ران
  • موقعیت دهی صحیح پروتز در مفصل لگن
  • زمان آماده سازی و جراحی کمتر

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

جهت طراحی پروتز ارتوپدی با دقت بالا برای بیماران مشخص، بُنَش استفاده از نرم افزاری را پیشنهاد می دهد که توسط آن پروتز مفصل لگن شخصی سازی شده با بررسی هندسه 3بعدی آناتومی مفصل لگن بیمار ساخته می شود. علت این امر این است که هم برش استخوان و هم همترازی پروتز در عمل جراحی باید به صورت 3 بعدی صورت پذیرد.
دقت پروتزهای ساخته شده به روش پرینت 3بعدی یا ساخت افزودنی برای جراح مهم است و قابلیت های ایمپلنت های شخصی سازی شده روی نتایج حاصله از جمله دقت کاشت پروتز اثر گذار است. تعدادی از مزایای پروتزهای ارتوپدی شخصی سازی شده تیتانیومی ارائه شده توسط بُنَش به شرح زیر است:جهت طراحی پروتز ارتوپدی با دقت بالا برای بیماران مشخص، بُنَش استفاده از نرم افزاری را پیشنهاد می دهد که توسط آن پروتز مفصل لگن شخصی سازی شده با بررسی هندسه 3بعدی آناتومی مفصل لگن بیمار ساخته می شود. علت این امر این است که هم برش استخوان و هم همترازی پروتز در عمل جراحی باید به صورت 3 بعدی صورت پذیرد.
دقت پروتزهای ساخته شده به روش پرینت 3بعدی یا ساخت افزودنی برای جراح مهم است و قابلیت های ایمپلنت های شخصی سازی شده روی نتایج حاصله از جمله دقت کاشت پروتز اثر گذار است. تعدادی از مزایای پروتزهای ارتوپدی شخصی سازی شده تیتانیومی ارائه شده توسط بُنَش به شرح زیر است:جهت طراحی پروتز ارتوپدی با دقت بالا برای بیماران مشخص، بُنَش استفاده از نرم افزاری را پیشنهاد می دهد که توسط آن پروتز مفصل لگن شخصی سازی شده با بررسی هندسه 3بعدی آناتومی مفصل لگن بیمار ساخته می شود. علت این امر این است که هم برش استخوان و هم همترازی پروتز در عمل جراحی باید به صورت 3 بعدی صورت پذیرد.
دقت پروتزهای ساخته شده به روش پرینت 3بعدی یا ساخت افزودنی برای جراح مهم است و قابلیت های ایمپلنت های شخصی سازی شده روی نتایج حاصله از جمله دقت کاشت پروتز اثر گذار است. تعدادی از مزایای پروتزهای ارتوپدی شخصی سازی شده تیتانیومی ارائه شده توسط بُنَش به شرح زیر است: