بازسازی فک و صورت به صورت متقارن

در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله‌ای حل نشده است. پروتزهای شخصی‌سازی‌شده به صورت قابل ملاحظه‌ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی فک و صورت مشارکت داشته‌اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته‌اند.
ایمپلنت‌های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می‌تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی‌های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی‌سازی‌شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش‌بینی در جراحی‌های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می‌گردند.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله ای حل نشده است. پروتز های شخصی سازی شده به صورت قابل ملاحظه ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی های فک و صورت مشارکت داشته اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته اند.
ایمپلنت های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی سازی شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش بینی در جراحی¬های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می گردند.
در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله ای حل نشده است. پروتز های شخصی سازی شده به صورت قابل ملاحظه ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی های فک و صورت مشارکت داشته اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته اند.
ایمپلنت های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی سازی شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش بینی در جراحی¬های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می گردند.
در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله ای حل نشده است. پروتز های شخصی سازی شده به صورت قابل ملاحظه ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی های فک و صورت مشارکت داشته اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته اند.
ایمپلنت های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی سازی شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش بینی در جراحی¬های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می گردند.
در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله ای حل نشده است. پروتز های شخصی سازی شده به صورت قابل ملاحظه ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی های فک و صورت مشارکت داشته اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته اند.
ایمپلنت های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی سازی شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش بینی در جراحی¬های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می گردند.