ساختارهای متخلخل در سطح ایمپلنت شخصی سازی شده

ایجاد ساختارهای متخلخل در سطح ایمپلنت شخصی سازی شده، محیطی را ایجاد می کند که به رشد استخوان در پروتز کمک می کند. ایجاد سطح مهندسی شده در سطح ایمپلنت به کمک روش ساخت افزودنی، باعث فیکسیشن اولیه بهتر ایمپلنت، رشد استخوانی بهتر و در نتیجه جوش خوردگی بهتر و نهایتاً فیکسیشن نهایی مناسب می شود.
اضافه بر این، با به کارگیری پرینتر سه بعدی و متخلخل کردن ایمپلنت های شخصی سازی شده می توان با پدیده (Stress Shielding) مقابله کرد. در این پدیده، ایمپلنت فلزی به علت داشتن استحکامی به مراتب بیشتر از استخوان، مانع از انتقال تنش به استخوان و بارگذاری استخوان می شود که نتیجه آن ضعیف شدن استخوان در اطراف ایمپلنت می باشد. اما در ایمپلنت های شخصی سازی شده متخلخل، خواص مکانیکی پروتز بسیار شبیه به استخوان می-شود و درنتیجه استرس به صورت یکسان در ناحیه کاشت پروتز توزیع می شود.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

ایجاد ساختارهای متخلخل در سطح پروتزهای شخصی سازی شده، محیطی را ایجاد می کند که به رشد استخوان در پروتز کمک می کند. ایجاد سطح مهندسی شده در سطح ایمپلنت به کمک روش ساخت افزودنی، باعث فیکسیشن اولیه بهتر ایمپلنت، رشد استخوانی بهتر و در نتیجه جوش خوردگی بهتر و نهایتاً فیکسیشن نهایی مناسب می شود.
اضافه بر این، با به کارگیری پرینتر سه بعدی و متخلخل کردن ایمپلنت های شخصی سازی شده می توان با پدیده (Stress Shielding) مقابله کرد. در این پدیده، پروتز فلزی به علت داشتن استحکامی به مراتب بیشتر از استخوان، مانع از انتقال تنش به استخوان و بارگذاری استخوان می شود که نتیجه آن ضعیف شدن استخوان در اطراف پروتز می باشد. اما در پروتزهای شخصی سازی شده متخلخل، خواص مکانیکی پروتز بسیار شبیه به استخوان می-شود و درنتیجه استرس به صورت یکسان در ناحیه کاشت پروتز توزیع می شود.
ایجاد ساختارهای متخلخل در سطح پروتزهای شخصی سازی شده، محیطی را ایجاد می کند که به رشد استخوان در پروتز کمک می کند. ایجاد سطح مهندسی شده در سطح ایمپلنت به کمک روش ساخت افزودنی، باعث فیکسیشن اولیه بهتر ایمپلنت، رشد استخوانی بهتر و در نتیجه جوش خوردگی بهتر و نهایتاً فیکسیشن نهایی مناسب می شود.
اضافه بر این، با به کارگیری پرینتر سه بعدی و متخلخل کردن ایمپلنت های شخصی سازی شده می توان با پدیده (Stress Shielding) مقابله کرد. در این پدیده، پروتز فلزی به علت داشتن استحکامی به مراتب بیشتر از استخوان، مانع از انتقال تنش به استخوان و بارگذاری استخوان می شود که نتیجه آن ضعیف شدن استخوان در اطراف پروتز می باشد. اما در پروتزهای شخصی سازی شده متخلخل، خواص مکانیکی پروتز بسیار شبیه به استخوان می-شود و درنتیجه استرس به صورت یکسان در ناحیه کاشت پروتز توزیع می شود