“کلا زندگی من انگار فرق کرده. امید به زندگیم خیلی زیاد شده …

انگار دوباره متولد شدم اینقدر این عمل مفید بود برام. ارزشش رو داشت. صد البته داشت…”