مقالات فک‌وصورت


پروتز ساب‌پریوستئال
پروتز ساب‌پریوستئال

پروتز‌های سفارشی پرینت سه‌بعدی شده ساب‌پریوستئال تیتانیومی برای بازساری آتروفی مندیبل خلفی در بیماران مسن – قسمت دوم

در بخش قبل تاریخچه پروتزهای ساب‌پریوستئال و دشواری ساخت و استفاده از این پروتز…
پروتز ساب‌پریوستئال

پروتز‌های سفارشی پرینت سه‌بعدی شده سابپریوستئال تیتانیومی برای بازساری آتروفی مندیبل خلفی در بیماران مسن – قسمت اول

/
تاریخچه پروتز‌های سابپریو استئال پروتز‌های سابپریوستئال اولین بار در اواسط قرن گذش…
پروتز کاسه چشم
پروتز کاسه چشم
پروتز زاویه فک
پروتز زاویه فک
مفصل مصنوعی فک

بررسی جایگزینی پروتز مفصل مصنوعی فک با مفاصل مبتلا به انکلیوز – قسمت چهارم

تنها دو کیس مشکل اکلوژن داشتند که بلافاصله پس از جراحی مفصل …