کیـج‌های کمری و گردنـی ستـون فقـرات

کیج‌های متخلخل بنش مدیکال از جنس تیتانیوم به روش ساخت‌افزایشی یا پرینت سه‌بعدی ساخته‌شده و از ساختار ترکیبی متخلخل و سالید در کنار هم بهره می‌برند

. استفاده از ساختار متخلخل علاوه بر ایجاد سازه‌ای مستحکم و قابل اطمینان، خواص مکانیکی کیج‌ها را از نظر میزان سفـتی مدول‌الاستیسیته به بافت استخوان اسفنـجی نزدیـک کرده و به‌عـنوان داربستـی ایده‌آل استئوسنتز، رشد استـخوان و سرعـت فیوژن مهره‌ها را تسریع می‌بخشید

PLIF

ACIF

  • جنس آلیاژ تیتانیوم گرید ۲۳
  • پروفیـل‌ دندانه‌هـا با شیـب و هندســه خاص
  • ساخـتار متخـلخل و هندسه پنجره‌هـا
  • پنجره‌ها‌ی چهار طرف به‌منظور نزدیک کردن مدول
    الاستـیسیته کیـج به بافت استخـوان
  • نوک کیج با پرداخـت صیقلی و هندسهمخروطـی