پروتز فک

بازسازی فک پایین پس از تروما و یا تومور

پروتز جمجمه

بازسازی جمجمه پس از کرانیوتومی و یا تروما

پروتز صورت

بازسازی استخوان‌های میانی صورت مانند زایگوما و اوربیت