“این واقعا بزرگترین شانس زندگی من بود

الان زندگی من به حالت عادی برگشته و ظاهر و کیفیت زندگی من هیچ  تفاوتی با قبل از تومور نداره”