مقالات فک‌وصورت


پروتز مفصل گیجگاهی – بخش چهارم

یک پروتز مفصل گیجگاهی شخصی‌سازی‌شده، مطابق با آناتومی فک بیمار طراحی ش…

پروتز مفصل گیجگاهی – بخش سوم

هدف از مطالعه این پرونده طراحی و ارزیابی کارامدی یک پروتز مفصل گیجگاهی پر…

پروتز مفصل فک – بخش دوم

پروتز مفصل گیجگاهی، مفصلیست که از یک کوندیل فک پائین (Mandibu…

پروتز مفصل فک – بخش اول

این مطالعه نشان‌دهنده کارایی پروتز شخصی‌‌سازی‌شده‌ای است، که کامل…

ساخت افزایشی در جراحی دهان و صورت – قسمت سوم

هدف از این بررسی، برجسته کردن و بحث در مورد دو تکنولوژی در حال …

ساخت افزایشی در جراحی دهان، فک و صورت – قسمت دوم

در حین بازسازی نقایص فک فوقانی، نه تنها حفظ یکنواختی آناتومیک …

ساخت افزایشی در جراحی دهان، فک و صورت – قسمت اول

ساخت افزایشی فرآیند اتصال مواد به منظور تولید یک قطعه براساس …

جراحی هم زمان رزکشن تومور و بازسازی – قسمت چهارم

جراحی هم زمان رزکشن تومور و بازسازی – قسمت چهارم در بیمار سوم، …