Facial Implants


استخوان‌های میانی صورت که بین فک پایین و جمجمه قرار می‌گیرند مانند فک بالا، استخوان گونه (زایگوما – Zygoma)، استخوان بینی و استخوان کاسه چشم، ممکن است در مواردی مانند آسیب بر اثر تصادفات رانندگی و یا تومور استخوانی، نیاز به بازسازی داشته باشند. بازسازی صحیح این دسته از استخوان‌ها برای بازیابی تقارن، ابعاد و ظاهر اولیه صورت امری ضروری است.فارغ از دلیل اولیه مشکل که می‌تواند ضربه یا تومور باشد، بازسازی این ناحیه از صورت به علت پیچیدگی از چالش‌های جراحی ترمیمی صورت محسوب می‌شود. با توجه به امکان طراحی پروتزهای صورت شخصی‌سازی‌شده به روش قرینه‌سازی بر اساس ناحیه سالم صورت، احتمال بازیابی ظاهر اولیه افزایش یافته‌ است


مشاهده نمونه جراحی بازسازی صورت

فارغ از دلیل اولیه مشکل که می‌تواند ضربه یا تومور باشد، بازسازی این ناحیه از صورت به علت پیچیدگی از چالش‌های جراحی ترمیمی صورت محسوب می‌شود. با توجه به امکان طراحی پروتزهای صورت شخصی‌سازی‌شده به روش قرینه‌سازی بر اساس ناحیه سالم صورت، احتمال بازیابی ظاهر اولیه افزایش یافته‌ است.